Novinky

Rozhodnutia o prijatí do MŠ

03.06.2019 12:15
Žiadame rodičov, ktorí prihlásili dieťa do našej MŠ, aby si osobne prišli vyzdvihnúť rozhodnutia v dňoch 3. - 7. 6. 2019 v čase 8,00 - 16,00 hod.

Letné prázdniny

07.05.2019 10:46
Prosíme rodičov, aby do 20. mája 2019 nahlásili triednym učiteľkám dochádzku detí v čase letných prázdnin. V prípade, že potrebujete MŠ zapíšte meno dieťaťa a termína podľa príslušného mesiaca do tabuľky pri oznamoch v MŠ.

Oznam - obedy zadarmo pre predškolákov

20.12.2018 11:26
Oznamujeme všetkým rodičom, že od januára 2019 budú predškoláci dostávať od štátu dotáciu na stravovanie. Výška dotácie na jedno dieťa/deň bude 1,20 €. Nakoľko stravná jednotka je 1,27 €, tak vedúce jedální budú účtovať rodičom 0,07 € na jedno dieťa/deň + 1,00 €/mesiac režijné náklady.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprim. vzdelávanie

18.06.2017 12:22
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nová.doc (44,5 kB)

zápis detí do MŠ na šk.rok 2019/2020

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 29.4.-30.4. 2019 budú prebiehať dni otvorených dverí v našej MŠ  v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod.

Zápis detí bude prebiehať centrálne pre všetky MŠ v priestoroch Mestského úradu v Nitre. 

Naša materská škola má zápis: 10. mája 2019 v čase od 8,00 hod do 16,00 hod.

Zápis detí bude prebiehať centrálne pre všetky MŠ v priestoroch Mestského úradu v Nitre (č. dverí 209 - II. poschodie)

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísanú obidvoma rodičmi), potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (musí obsahovať informáciu o očkovaniach dieťaťa), k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Kritériá prijímania detí do MŠ - v prípade, že počet prihlásených detí je vyšší ako dovoľuje kapacita MŠ prijímame prednostne:

- deti v poslednom roku pred vstupom do základnej školy

- deti s odkladom školskej dochádzky

- súrodenci už dochádzajúcich detí do našej MŠ