Novinky

Letné prázdniny

02.05.2018 11:38
júl: MŠ Platanová august: MŠ Hospodárska Prosíme rodičov, aby do 20. mája 2018 nahlásili triednym učiteľkám dochádzku deti v čase letných prázdnin. V prípade, že potrebujete MŠ zapíšte meno dieťaťa a termíny podľa príslušného mesiaca do zoznamov v šatni detí. Prosíme rodičov, aby mysleli na...

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprim. vzdelávanie

20.03.2017 12:22
Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_materskej_školy.pdf (242,8 kB)

zápis detí do MŠ na šk.rok 2018/2019

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 24. a 25.4. 2018 budú prebiehať dni otvorených dverí v našej MŠ  v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod.

Zápis detí bude prebiehať centrálne pre všetky MŠ v priestoroch Mestského úradu v Nitre. 

Naša materská škola má zápis: 10. mája 2018 v čase od 8,00 hod do 16,00 hod.

Zápis detí bude prebiehať centrálne pre všetky MŠ v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí 634 - I. poschodie)

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísanú obidvoma rodičmi), potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (musí obsahovať informáciu o očkovaniach dieťaťa), k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.

Kritériá prijímania detí do MŠ - prijímame prednostne:

- deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území Zobora

- deti v poslednom roku pred vstupom do základnej školy

- deti s odkladom školskej dochádzky

- súrodenci už dochádzajúcich detí do našej MŠ